Topkorenfonds

Het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) treedt binnen de provincie Limburg op als belangenbehartiger van ruim 1.100 amateurkoren van verschillende pluimage. Dit doet het VNK-Limburg door het ontwikkelen van activiteiten die de koorzang ondersteunen, stimuleren en promoten.

Topkorenfonds, waarom?

Het Topkorenfonds is er voor de ontwikkeling en exposure van succesvolle koren. Om voor het Topkorenfonds in aanmerking te komen dient een koor tijdens de Limburgse Koordagen een minimale juryscore te behalen van 270 punten en geldt de kwalificatie als Topkoor dan de drie kalenderjaren opvolgend daaraan. Deze koren zijn de middenkaderscholing vaak ontgroeid vanwege hun hoge kwalitatieve niveau. Het VNK-Limburg ontwikkelt daarom voor deze doelgroep een andere bijdrageregeling. Met deze regeling kunnen deze koren inzetten op scholing en ontwikkeling op hun eigen niveau. Denk aan het organiseren van workshops of het kunnen neerzetten van topprestaties tijdens grote festivals en op (inter)nationale podia.

Bijdrage 

 • Koren krijgen een bijdrage in de financiering van de activiteit, waarbij een maximum van € 1.000,- per koor per jaar geldt. Indien toekenning plaatsvindt, krijgt de indiener zo spoedig mogelijk 60% van het bedrag als voorschot overgemaakt.
 • Na afronden van de activiteit en het betalen van alle rekeningen, zullen we de eindcontrole uitvoeren en bij goedkeuring de resterende 40% overmaken. Daarvoor hebben we alle facturen nodig.
 • Voor 2020 geldt een nog nader te bepalen en bekend te maken subsidieplafond en worden aanvragen toegekend  in volgorde van ontvangst van de (volledige) aanvraag.

Indienen

Het aanvragen van deze regeling gaat via een online aanvraagformulier. Zodra het koor zich registreert en inlogt via Mijn VNK-L kan het subsidie aanvragen voor het Topkorenfonds 2019. Klik hier om het koor te registeren via Mijn VNK-L of in te loggen.

Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 juli 2020 t/m 31 december 2020.

Aan te leveren documenten via online aanvraagformulier - voorafgaand aan de activiteit

 • Een begroting: een overzicht van inkomsten inclusief eigen bijdragen en uitgaven.
 • Een projectplan: een korte omschrijving van de besteding.

Aan te leveren documenten via e-mail - na afloop van de activiteit

Nadat de aanvraag is ingediend ontvangt de indiener bericht of de aanvraag is goedgekeurd, afgewezen of indien er nog documenten missen. Indien de aanvraag is goedgekeurd en de activiteit heeft plaatsgevonden, dient een afrekening, inclusief de facturen en een kort inhoudelijk verslag aangeleverd te worden aan: secretaris@vnk-limburg.nl, om het resterende bedrag (40% van het subsidiabele bedrag) te ontvangen.

Voorwaarden

 • Voor koren die tijdens het Open Limburgs Korenfestival (t/m editie 2018), onderdeel van de Limburgse Koordagen, gelijk aan of boven de 270 punten hebben behaald. En voor koren die tijdens het Open Limburgs Korenfestival (vanaf editie 2019), onderdeel van de Limburgse Koordagen, boven of gelijk aan 270 punten hebben behaald in de categorie A;
 • Ten behoeve van koorscholing op hoog niveau (bijvoorbeeld het organiseren van workshop);
 • Óf ten behoeve van festivaldeelname op hoog niveau (bijvoorbeeld deelname aan EK of WK);
 • Het koor staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zetelt in Limburg;
 • Het koor is een vereniging of stichting met permanent ingeschreven leden. Projectkoren of scholingsinstituten komen niet in aanmerking voor deze bijdrage;
 • De activiteit (workshop of festivaldeelname) moet plaatsvinden vóór 1 juli 2021;
 • Koren kunnen slechts éénmaal in een jaar een aanvraag indienen;
 • Aanvragen worden ingediend in de periode 1 maart 2020 t/m 31 december 2020;
 • Het koor vult het volledige online aanvraagformulier in;
 • Het koor levert een projectplan en begroting aan (als bijlage bij het online aanvraagformulier en tevens hier te downloaden);
 • Uiterlijk 3 maanden na afloop van de activiteit ontvangt het VNK-Limburg een afrekening op basis van facturen via secretaris@vnk-limburg.nlwaaruit blijkt dat de activiteit heeft plaatsgevonden. Op dat moment wordt de definitieve bijdrage vastgesteld;
 • Het VNK-Limburg reageert zo snel als redelijk verwacht kan worden op de aanvraag;
 • Het VNK-Limburg garandeert niet dat elke aanvraag gehonoreerd wordt;
 • Over afwijzingen wordt niet gecorrespondeerd.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de wijze van aanvragen of over de voortgang van uw aanvraag? Neem dan contact op met de heer Ubbo van Piggelen, secretaris & a.i. penningmeester VNK-Limburg, via secretaris@vnk-limburg.nl.

Laatste nieuws


Subsidieregeling voor scholen en verenigingen krijgt meer mogelijkheden

Vraag nu snel de nieuwe SamenDOOR! 2 regeling aan! SamenDOOR! zorgt voor een verbinding van binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van muziekeducatie. Kinderen krijgen hierdoor de mogelijkheid om met muziek bezig te zijn en muziek op een natuurlijke manier te ontdekken. Kinderen leren en komen in aanraking met bijvoorbeeld het beoefenen van muziek…

Lees meer

Protocol richtlijnen koorsector – update

Update protocol richtlijnen voor de koorsector Koornetwerk Nederland deelt een Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 23 augustus 2020). Klik hier voor het document.

Lees meer