Stimuleringsbijdrage Koorscholing 2020

Het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) treedt binnen de provincie Limburg op als belangenbehartiger van ruim 1.100 amateurkoren van verschillende pluimage. Dit doet het VNK-Limburg door het ontwikkelen van activiteiten die de koorzang ondersteunen, stimuleren en promoten.

Scholing voor koren, waarom?

Elk koor presteert beter door koorscholing. Je koor gaat beter zingen, geeft een mooiere uitvoering, de koorleden krijgen meer plezier in het zingen en het geheel heeft meer uitstraling; het koor wordt kortom aantrekkelijker. De opvatting van het VNK-Limburg is dat bij de vraag naar effectieve koorscholing het koor in eerste instantie zelf de beste keuze kan maken. Daarom ligt het voor ons voor de hand om bij  besteding van de incidentele middelen (ter beschikking gesteld door Provincie Limburg) jullie als Limburgse zangverenigingen te ondersteunen met een eenmalige bijdrage in de koorscholing . Belangrijk om te weten is dat koorscholing niet alleen iets voor jongeren is. Er zijn ook zeer goede cursussen voor de ouder wordende stem. Zorg voor een erkend docent of koorschoolinstituut - niet de eigen dirigent.

Bijdrage

 • Koren krijgen een bijdrage in de financiering van de koorscholing, waarbij een maximum van €500,- per koor per jaar geldt, waarbij uitgegaan wordt van een redelijke eigen bijdrage van de leden en of de vereniging. Indien toekenning plaatsvindt krijgt de indiener zo spoedig mogelijk 60% van het bedrag als voorschot overgemaakt.
 • Na afronden van de koorscholing en het betalen van alle rekeningen, zullen we de eindcontrole uitvoeren en bij goedkeuring de resterende 40% overmaken. Daarvoor hebben we alle facturen wel nodig.
 • Voor 2020 geldt een nog nader te bepalen en bekend te maken subsidieplafond en worden aanvragen toegekend  in volgorde van ontvangst van de (volledige) aanvraag.

Indienen

Het aanvragen van deze regeling gaat via een online aanvraagformulier. Zodra het koor zich registreert en inlogt via Mijn VNK-L kan het subsidie aanvragen voor koorscholing in 2019. Klik hier om het koor te registeren via Mijn VNK-L of in te loggen. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 maart 2020 t/m 31 oktober 2020.

Aan te leveren documenten via online aanvraagformulier - voorafgaand aan de koorscholing:

 • Een begroting: een overzicht van inkomsten inclusief eigen bijdragen en uitgaven van de koorscholing zelf.
 • De offerte van de betreffende koorcoach.
 • Een korte omschrijving van de besteding.

Aan te leveren documenten via e-mail -  na afloop van de koorscholing:

Nadat de aanvraag is ingediend ontvangt de indiener bericht of de aanvraag is goedgekeurd, afgewezen of indien er nog documenten missen. Indien de aanvraag is goedgekeurd en de koorscholing heeft plaatsgevonden, dient een afrekening, inclusief de facturen aangeleverd te worden aan: secretaris@vnk-limburg.nl, om het resterende bedrag (40% van het subsidiabele bedrag) te ontvangen.

Voorwaarden

 1. Het koor is een vereniging of stichting met permanent ingeschreven leden. Projectkoren of scholingsinstituten komen niet in aanmerking voor deze bijdrage;
 2. Het koor staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 3. De koorscholing wordt niet gegeven door de eigen dirigent;
 4. De koorscholing wordt in 2020 gegeven;
 5. De vereniging maakt in het jaar 2020 de kosten voor koorscholing;
 6. Aanvragen die gedaan worden op een moment dat de koorscholing al heeft plaatsgevonden, worden niet in behandeling genomen, behoudens de koorscholing die in het eerste kwartaal van 2020 is aangevangen. Aanvragen hiervoor worden alsnog in behandeling genomen echter dienen dan wel úiterlijk vóór 1 mei 2020 ingediend te zijn;
 7. Koren kunnen slechts éénmaal in een jaar een aanvraag indienen;
 8. Aanvragen worden ingediend in de periode 1 maart 2020 t/m 31 oktober 2020;
 9. De trainer/docent dient een professioneel opgeleid docent/instituut te zijn;
 10. De aard van de koorscholing mag breed worden opgevat. Ook een cursus voor bijvoorbeeld podiumpresentatie, trainingen voor specifieke muziekgenres etc. vallen onder deze regeling;
 11. De vereniging vult het volledige online aanvraagformulier in, aangevuld met een originele en officiële offerte die door voorzitter en secretaris is ondertekend;
 12. Uiterlijk 3 maanden na afloop van het scholingstraject ontvangt het VNK-Limburg een afrekening op basis van facturen via secretaris@vnk-limburg.nl waaruit blijkt dat de koorscholing heeft plaatsgevonden. Op dat moment wordt de definitieve bijdrage vastgesteld;
 13. Kosten voor catering en reiskosten worden niet vergoed. Onvoorziene kosten worden niet meegenomen in het potentiële uitgekeerde subsidiebedrag. Kosten voor externe zaalhuur rekenen we wel tot de subsidiabele kosten;
 14. Het VNK-Limburg reageert zo snel als redelijk verwacht kan worden op de aanvraag;|
 15. Het VNK-Limburg garandeert niet dat elke aanvraag gehonoreerd wordt;
 16. Over afwijzingen wordt niet gecorrespondeerd;

Vragen?

Heeft u nog vragen over de wijze van aanvragen of over de voortgang van uw aanvraag? Neem dan contact op met de heer Ubbo van Piggelen, secretaris & a.i. penningmeester VNK-Limburg, via secretaris@vnk-limburg.nl.

Laatste nieuws


Amateurkoren mogen nog niet samen zingen

Amateurkoren mogen nog niet samen zingen Zingen in groepsverband is verboden en daarom mogen amateurkoren nog niet samen zingen. Dat geldt voor repetities en concerten. Uitzonderingen zijn er voor kinderen tot 13 jaar (dit was voorheen 17 jaar) en voor professionele zangers en zangkoren: zij mogen wel in groepen zingen. Ook tijdens kerkdiensten mag gezongen…

Lees meer

Corona helpdesk | financiële bijdrage

Corona helpdesk | financiële bijdrage Vragen of behoefte aan een financiële bijdrage? Is je koor op zoek naar een geschikte repetitieruimte of heb je andere corona-gerelateerde vragen? Misschien heeft je koor wel extra kosten gemaakt door corona? Neem dan snel per mail contact met ons op. Klik hier voor meer informatie

Lees meer