Kinderbubbelfonds

Het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) treedt binnen de provincie Limburg op als belangenbehartiger van ruim 1.100 amateurkoren van verschillende pluimage. Dit doet het VNK-Limburg door het ontwikkelen van activiteiten die de koorzang ondersteunen, stimuleren en promoten.

Kinderbubbelfonds, waarom?

Het Kinderbubbelfonds is er om kinderen in aanraking te laten komen met (kinder)koorzang. Het gaat om het actief betrekken van kinderen bij zingen, koren en koormuziek. We stimuleren om (nieuwe) initiatieven te laten opborrelen en dingen te proberen door buiten de bubbel te denken. Het doel is om kinderen aan het zingen te krijgen. Projecten die inspelen hierop komen in aanmerking voor deze stimuleringsregeling. Wanneer samengewerkt wordt met scholen, wordt dit extra gewaardeerd.

Bijdrage 

 • Koren krijgen een bijdrage in de financiering van het project, waarbij een maximum van € 1000,- per koor geldt. De hoogte van het bedrag hangt af vande omvang van het project. Indien toekenning plaatsvindt, krijgt de indiener zo spoedig mogelijk 60% van het bedrag als voorschot overgemaakt.
 • Na afronden van het project en het betalen van alle rekeningen, zullen we de eindcontrole uitvoeren en bij goedkeuring de resterende 40% overmaken. Daarvoor hebben we alle facturen nodig.
 • Voor 2020 geldt een nog nader te bepalen en bekend te maken subsidieplafond en worden aanvragen toegekend  in volgorde van ontvangst van de (volledige) aanvraag.

Indienen

Het aanvragen van deze regeling gaat via een online aanvraagformulier. Zodra het koor zich registreert en inlogt via Mijn VNK-L kan het subsidie aanvragen voor het Kinderbubbelfonds 2020. Klik hier om het koor te registeren via Mijn VNK-L of in te loggen. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 maart 2020 t/m 31 oktober 2020.

Aan te leveren documenten via online aanvraagformulier - voorafgaand aan het project

 • Een projectbegroting: een overzicht van de verwachte inkomsten inclusief eigen bijdragen en van de voorziene uitgaven. Deze uitgaven dienen redelijkerwijze aangetoond te worden, bijv. met offertes of prijsopgaven.
 • Een projectplan: een korte omschrijving van de besteding en het doel.

Aan te leveren documenten via e-mail - na afloop van het project

Nadat de aanvraag is ingediend ontvangt de indiener bericht of de aanvraag is goedgekeurd, afgewezen of indien er nog documenten missen. Indien de aanvraag is goedgekeurd en het project heeft plaatsgevonden, dient een afrekening, inclusief de facturen en een kort inhoudelijk verslag aangeleverd te worden aan: secretaris@vnk-limburg.nl, om het resterende bedrag (40% van het subsidiabele bedrag) te ontvangen.

Voorwaarden

 • Het project richt zich op het laten zingen van kinderen;
 • Het project brengt kinderen in aanraking met koren en koorzang;
 • Samenwerking met een school is een pre;
 • Het project inspireert, stimuleert en motiveert kinderen en andere koren om op eenzelfde wijze initiatieven te ontplooien;
 • Het aanvragende koor staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (los van projectkoren) en zetelt in Limburg;
 • Het koor is óf een vereniging of stichting met permanent ingeschreven leden óf een projectkoor;
 • Het project moet daadwerkelijk zijn aangevangen vóór 31 december 2020 en is uiterlijk 1 juli 2021 afgerond;
 • Koren kunnen slechts éénmaal in een jaar een aanvraag indienen;
 • Aanvragen worden ingediend in de periode 1 maart 2020 t/m 31 oktober 2020. Het koor vult het volledige online aanvraagformulier in;
 • Het koor levert een projectplan en begroting aan (als bijlage bij het online aanvraagformulier en tevens hier te downloaden);
 • Het koor levert een projectplan en begroting aan (als bijlage bij het online aanvraagformulier);
 • Uiterlijk 3 maanden na afloop van het project ontvangt het VNK-Limburg een afrekening op basis van facturen via secretaris@vnk-limburg.nl waaruit blijkt dat het project heeft plaatsgevonden. Op dat moment wordt de definitieve bijdrage vastgesteld;
 • Het VNK-Limburg reageert zo snel als redelijk verwacht kan worden op de aanvraag;
 • Het VNK-Limburg garandeert niet dat elke aanvraag gehonoreerd wordt;
 • Over afwijzingen wordt niet gecorrespondeerd.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de wijze van aanvragen of over de voortgang van uw aanvraag? Neem dan contact op met de heer Ubbo van Piggelen, secretaris & a.i. penningmeester VNK-Limburg, via secretaris@vnk-limburg.nl.

Laatste nieuws


Subsidieregeling voor scholen en verenigingen krijgt meer mogelijkheden

Vraag nu snel de nieuwe SamenDOOR! 2 regeling aan! SamenDOOR! zorgt voor een verbinding van binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van muziekeducatie. Kinderen krijgen hierdoor de mogelijkheid om met muziek bezig te zijn en muziek op een natuurlijke manier te ontdekken. Kinderen leren en komen in aanraking met bijvoorbeeld het beoefenen van muziek…

Lees meer

Protocol richtlijnen koorsector – update

Update protocol richtlijnen voor de koorsector Koornetwerk Nederland deelt een Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 23 augustus 2020). Klik hier voor het document.

Lees meer