Bubbelfonds

Het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) treedt binnen de provincie Limburg op als belangenbehartiger van alle Limburgse amateurkoren van verschillende pluimage. Dit doet het VNK-Limburg door het ontwikkelen van activiteiten die de koorzang ondersteunen, stimuleren en promoten.

Bubbelfonds, waarom?

Het Bubbelfonds is er om verrassende ideeën met een laagdrempelig karakter bij koren mogelijk te maken. Projecten die de creativiteit van koren prikkelen en daarmee andere koren inspireren en stimuleren komen in aanmerking voor deze stimuleringsregeling. Daarnaast wil het VNK-Limburg met deze regeling koren nieuwe mogelijkheden laten ontdekken, uitvoeren en uitdragen. Wanneer de koorzang op een vernieuwende manier in de spotlight wordt gezet, wordt de koorzang in Limburg versterkt.

Bijdrage 

 • Koren krijgen een bijdrage in de financiering van het project, waarbij een maximum van € 2.500,- per koor geldt. Indien toekenning plaatsvindt, krijgt de indiener zo spoedig mogelijk 60% van het bedrag als voorschot overgemaakt.
 • Na afronden van het project en het betalen van alle rekeningen, zullen we de eindcontrole uitvoeren en bij goedkeuring de resterende 40% overmaken. Daarvoor dient men naast overlegging van  alle betalingsbewijzen ook redelijkerwijze aan te tonen dat de vooraf geformuleerde resultaten gerealiseerd zijn.
 • Voor 2020 geldt een nog nader te bepalen en bekend te maken subsidieplafond en worden aanvragen toegekend in volgorde van ontvangst van de (volledige) aanvraag.

Indienen

Het aanvragen van deze regeling gaat via een online aanvraagformulier. Zodra het koor zich registreert en inlogt via Mijn VNK-L kan het subsidie aanvragen voor het Bubbelfonds 2020. Klik hier om het koor te registeren via Mijn VNK-L of in te loggen. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 1 maart 2020 t/m 31 oktober 2020.

Aan te leveren documenten via online aanvraagformulier - voorafgaand aan het project

 • Een projectbegroting : een overzicht van de verwachte inkomsten inclusief eigen bijdragen en van de voorziene uitgaven. Deze uitgaven dienen redelijkerwijze aangetoond te worden, bijv. met offertes of prijsopgaven. Via de site is een spreadsheet te downloaden dat als leidraad gebruikt kan worden.
 • Een projectplan: een omschrijving van de doelstelling van het project en activiteiten die daarvoor worden verricht, een tijdsplanning en de resultaten die dienen te worden bereikt.

Aan te leveren documenten via e-mail - na afloop van het project

Nadat de aanvraag is ingediend ontvangt de indiener bericht of de aanvraag is goedgekeurd, afgewezen of indien er nog documenten missen. Indien de aanvraag is goedgekeurd en het project heeft plaatsgevonden, dient een afrekening, inclusief de facturen en een kort inhoudelijk verslag incl.  de gerealiseerde resultaten aangeleverd te worden aan: secretaris@vnk-limburg.nl, om het resterende bedrag (40% van het subsidiabele bedrag) te ontvangen.

Voorwaarden

 • Het koor draagt een vernieuwend idee aan waarmee de koorzang/koormuziek in de kijker gezet wordt;
 • Het koor belicht daarmee de koormuziek in de meest brede zin van het woord;
 • Het koor inspireert, stimuleert en motiveert daarmee andere koren, waardoor andere koren iets kunnen leren;
 • Denk daarbij aan samenwerking, cross-over, community arts, vernieuwing/innovatie, cultuureducatie, verenigingsleven en talentontwikkeling;
 • Het koor dient zich te presenteren tijdens de Limburgse Koordagen (2020 of 2021) om ervaringen te delen met andere koren;
 • Het koor staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (niet verplicht voor projectkoren) en zetelt in Limburg;
 • Het koor is een vereniging of stichting met permanent ingeschreven leden óf een projectkoor;
 • Het project vindt plaats vóór 1 juli 2020 en zijn afgerond voor 31 oktober 2021;
 • Koren kunnen slechts éénmaal in een jaar een aanvraag indienen;
 • Aanvragen worden ingediend in de periode 1 maart 2020 t/m 31 oktober 2020;
 • Het koor vult het volledige online aanvraagformulier in;
 • Het koor levert een projectplan (zoals hiervoor nader omschreven) en projectbegroting aan (als bijlage bij het online aanvraagformulier en tevens hier te downloaden);
 • Uiterlijk 3 maanden na afloop van het project ontvangt het VNK-Limburg een afrekening op basis van facturen via secretaris@vnk-limburg.nl waaruit blijkt dat het project heeft plaatsgevonden en het inhoudelijk verslag. Op dat moment wordt de definitieve bijdrage vastgesteld;
 • Het VNK-Limburg reageert zo snel als redelijk verwacht kan worden op de aanvraag;
 • Het VNK-Limburg garandeert niet dat elke aanvraag gehonoreerd wordt;
 • Over afwijzingen wordt niet gecorrespondeerd.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de wijze van aanvragen of over de voortgang van uw aanvraag? Neem dan contact op met de heer Ubbo van Piggelen, secretaris & a.i. penningmeester VNK-Limburg, via secretaris@vnk-limburg.nl.

Laatste nieuws


Subsidieregeling voor scholen en verenigingen krijgt meer mogelijkheden

Vraag nu snel de nieuwe SamenDOOR! 2 regeling aan! SamenDOOR! zorgt voor een verbinding van binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van muziekeducatie. Kinderen krijgen hierdoor de mogelijkheid om met muziek bezig te zijn en muziek op een natuurlijke manier te ontdekken. Kinderen leren en komen in aanraking met bijvoorbeeld het beoefenen van muziek…

Lees meer

Protocol richtlijnen koorsector – update

Update protocol richtlijnen voor de koorsector Koornetwerk Nederland deelt een Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 23 augustus 2020). Klik hier voor het document.

Lees meer